โรงงานสิ่งดองนายทองดี
อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานแล้ว ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจวบจนมาถึงรุ่นลูกหลานในปัจจุบัน อาชีพเกษตรกรรมถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักของสังคมไทย เพราะทุกภาคของประเทศไทยมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งนั้น ทำให้สร้างฐานะทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรไทยและภาวะเศรษฐกิจของไทยให้ดีขึ้น แต่ทว่าผลผลิตทางการเกษตรนั้น มักประสบปัญหาราคาผลผลิตไม่แน่นอน ซึ่งในบางฤดูผลผลิตขาดแคลน บางฤดูผลผลิตก็ล้นตลาดทำให้ประสบกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ จึงได้มีการนำผลผลิตนั้นมาทำการแปรรูป ซึ่งการนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปนั้น สามารถช่วยป้องกันการล้นตลาดของผลผลิตทางการเกษตรที่ออกมาสู่ตลาดมากจนเกินไป และยังสามารถช่วยยกระดับราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่ให้ตกต่ำ ซึ่งการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยการแปรรูปเป็นอาหารระดับอุตสาหกรรมนั้น สามารถรองรับวัตถุดิบเพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูปได้เป็นจำนวนมาก และเทคนิคในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมีหลากหลายวิธี เช่น การตากแห้ง การหมัก การดอง การแช่อิ่ม การอบแห้ง เป็นต้น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนั้นเป็นกิจกรรมที่ช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวลงได้มาก อีกทั้งการแปรรูปยังทำให้ได้ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น และได้รสชาติที่ดีขึ้นอีกด้วย ปัจจุบันได้มีการนำผลิตผลทางการเกษตรหลายชนิด มาทำการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตผลนั้นๆ เช่น ลำไย มะม่วง กล้วย ขิง มะนาว กระเทียม เห็ด หน่อไม้ และผลผลิตทางการเกษตรอีกหลากหลายชนิด

“กระเทียม” เป็นพืชเศรษฐกิจและพืชสมุนไพรที่มีประวัติคู่คนไทยมาหลายร้อยปี คนไทยคุ้นเคยกับกระเทียมและกลิ่นกระเทียมเป็นอย่างดี เนื่องจากได้มีการนำกระเทียมมาเป็นส่วนประกอบของอาหาร และได้บริโภคกันมาตั้งแต่เล็กๆ ซึ่งทำให้วิถีชีวิตของคนไทยนั้นขาดกระเทียมไม่ได้ เพราะอาหารแทบทุกชนิดจะมีกระเทียมเป็นส่วนประกอบของอาหาร ไม่ว่าจะเป็นส่วนลำต้นหรือส่วนหัวของกระเทียมเอง การที่เรากินกระเทียมกันจนรู้สึกว่ากระเทียมเป็นอาหารเท่านั้น แต่จริงๆ แล้วกระเทียมมีประโยชน์ คือ มีสารประกอบต่างๆ และตัวยาที่สำคัญมีสรรพคุณในการป้องกันและรักษาโรคต่างๆ และยังมีคุณสมบัติเป็นยาฆ่าแมลง ตลอดจนเป็นพืชเศรษฐกิจในรูปแบบการนำมาประกอบอาหาร และอยู่ในรูปแบบของการแปรรูป เช่น กระเทียมดอง กระเทียมเจียว กระเทียมแคปซูล เป็นต้น จะเห็นได้ว่ากระเทียมนั้นมีประโยชน์มากมายหลายด้าน สำหรับกระเทียมในประเทศไทยนั้น ได้มีการเพาะปลูกกันมากในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย เช่น เชียงใหม่ ลำพูน แพร่ ลำปาง เป็นต้น และเช่นเดียวกัน จังหวัดเชียงรายก็ถือว่าเป็นแหล่งที่พื้นที่เพาะปลูกกระเทียมที่สำคัญที่หนึ่ง ซึ่งกระเทียมจัดได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนภาคเหนือเลยทีเดียว ซึ่งในแต่ละปีนั้นจะมีกระเทียมออกสู่ตลาดหลายหมื่นตันต่อปีเลยที่เดียว ซึ่งในแต่ละปีจะมีเกษตกรผู้ปลูกกระเทียมในประเทศส่งผลผลิตกระเทียมสด ออกมาสู่ท้องตลาดมากมายจนทำให้เกิดภาวะกระเทียมล้นตลาด ประกอบกับราคากระเทียมนำเข้าที่มีราคาต่ำกว่าราคากระเทียมสดภายในประเทศเอง และมีจำนวนปริมาณที่มากจนเป็นคู่แข่งด้านราคาและส่วนแบ่งของตลาดกระเทียมไทยไป ทำให้เพดานราคาขายกระเทียมที่ระดับต่างๆ มีราคาที่จำกัด และราคาการซื้อขายกระเทียมในแต่ละปีไม่มีการเคลื่อนไหวตามฤดูกาล ในขณะที่ต้นทุนการผลิตกระเทียมของเกษตรกรไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ราคาที่ขายได้มีเพดานที่จำกัด อีกทั้งปริมาณความต้องการบริโภคที่ถูกเบียดแย่งจากกระเทียมจากเพื่อนบ้านที่นำเข้ามา ทำให้ตลาดผู้บริโภคกระเทียมที่ปลูกในประเทศมีปริมาณจำกัด จากเหตุนี้เองทำให้ส่งผลต่อความอยู่รอดของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมไทยเอง

ด้วยเจ้าของกิจการซึ่งเคยคลุกคลีอยู่กับกับการทำเกษตรกรรมมาก่อน และหันมาทำธุรกิจค้าขายเกี่ยวกับผลิตผลิตทางการเกษตรมาโดยตลอด ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะค้าขายกระเทียมเป็นสินค้าหลักและพืชไร่หลายชนิดตามฤดูกาล ทำให้ตลอดที่ผ่านมาจะเข้าใจและทราบดีในสภาวะการค้าขายกระเทียมในแต่ละปี ซึ่งในแต่ละปีจะประสบปัญหาเรื่องราคากระเทียมที่ไม่แน่นอนในแต่ละปี และราคากระเทียมที่ตกต่ำทำให้การค้าขายกระเทียมแบบเดิมได้ราคาไม่ดีและได้กำไรไม่มากนักตลอดทั้งปัญหาศัตรูพืชไร่ที่ทำให้ผลผลิตไม่ได้ตามที่ต้องการ ทำให้เจ้าของกิจการหาแนวทางใหม่จนได้แนวความคิดขึ้นมาคือ “การแปรรูปกระเทียม” โดยเล็งเห็นว่าทุกครัวเรือนรวมจนถึงร้านอาหารทั่วไปๆ ต้องใช้อยู่แล้ว และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับกระเทียมที่มีปริมาณมาก และพื้นที่ที่อาศัยอยู่เป็นพื้นที่ที่สามารถจัดหากระเทียมเพื่อเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้ง่าย ประกอบกับยังสามารถช่วยให้เพื่อนเกษตรกรในพื้นที่มีช่องทางจำหน่ายกระเทียมได้ง่าย และในขั้นตอนการทำงานยังต้องใช้แรงงานคนเข้ามาใช้ในการผลิต ซึ่งทำให้แรงงานในพื้นที่สร้างเสริมรายได้จากธุรกิจกระเทียมได้ และสามารถชักชวนให้คนในพื้นที่ไม่ต้องออกไปหางานทำนอกพื้นที่ได้อีกด้วย

©2017 Singdongnaithongdee.com

NEWSLETTER

Join our mailing list to receive updates on new arrivals and special offers.